Forskrift om tilskudd til produsentretta rådgiving i potetsektoren

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. september 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov