Forskrift om opphevelse av diverse forskrifter på det landbrukspolitiske området

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2007 med hjemmel i lov 8. desember 2006 nr. 68 om endringar i jordlov mv V og VI.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2007 med hjemmel i lov 8. desember 2006 nr. 68 om endringar i jordlov mv V og VI. 

I

Forskrift 25. oktober 1948 nr. 2 om regler for regulering av tilvirking og omsetning av potetmjøl m.m. oppheves.

II

Forskrift 28. august 1953 nr. 1 om rensing, lotting og lignende av pelsdyrskinn oppheves.

III

Forskrift 30. november 1959 nr. 20 om utførsel av uberedte skinn av rev og mink som er alet i pelsdyrgård oppheves.

IV

Forskrift 5. januar 1990 nr. 3 vedrørende omsetning av avrenspoteter til bruk i produksjon av sprit, glukose og mel oppheves.

V

Endringene trer i kraft straks.

Tilhørende lov