Forskrift om endring i forskrift om midler til satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. november 2023 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Ikrafttredelse: 01.01.2024

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov