Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. februar 2006 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.<br> Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov