Historisk arkiv

Jordbruk: Miljøtiltak bedrer viltforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Store gåseflokker som beiter ned jordbruksområder er i enkelte områder et stort problem for bøndene. Nå iverksettes et miljøtiltak som bedre sikrer forvaltningen av gjess som mellomlander på vei til Svalbard.

Jordbruk: Miljøtiltak bedrer viltforvaltning

Jordbruk: Store gåseflokker som beiter ned jordbruksområder er i enkelte områder et stort problem for bøndene. Nå iverksettes et miljøtiltak som bedre sikrer forvaltningen av gjess som mellomlander på vei til Svalbard.
 

Det har i mange år vært et stort og tiltagende problem at store flokker av kvitkinngås og kortnebbgås mellomlander vår og høst og beiter ned jordbruksarealer på sin veg mellom Europa og Svalbard.

For mange bønder i Nord-Trøndelag og Nordland har dette representert betydelige skader på avlingene. Dette kan gi store økonomiske tap på enkeltbruk, samtidig som fuglene er avhengig av å kunne beite seg opp for å kunne klare turen videre til Svalbard der de tilbringer sommeren. Slike skader har så langt falt utenfor andre ordninger som finnes både hos Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Miljøtiltak
I jordbruksavtalen for 2006 ble det satt av 2 mill. kroner til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med trekkende gjess. Landbruks- og matdepartementet har sammen med Statens landbruksforvaltning nå utformet en ordning der brukerne kan søke og motta tilskudd for å legge til rette arealer for beiting av disse fuglene. Formålet med tilskuddet er å bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale forpliktelser om bevaring av biologisk mangfold. Ordningen gjelder de gåseartene som har viktige rasteplasser i Norge under vår- og høsttrekket.

Det er fylkesmannen i samarbeid med de berørte kommunene og Mattilsynet som skal kartlegge arealer der fuglene beiter og som nå kan gi tilskudd. Dette vil også gi bedre styring med hvor gjessene beiter, og kan på denne måte redusere smittefaren. Tilskuddet vil kunne variere med beitetrykket og hvor stort areal som blir tilrettelagt. Bøndene i de aktuelle områdene har vært positive til å bidra til forvaltningen av disse viltartene bare det etableres en tilfredsstillende ordning. I tillegg har Miljøverndepartementet forpliktet seg til å benytte et tilsvarende beløp på forvaltning av artene, forebygging av skader og FOU-tiltak.