Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for gjess

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås. Fastsatt 15.02.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200302557-/TGJ

14.12.2005

Høring av utkast til forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for gjess

Vedlagt følger høringsutkast til forskrift for disponering av 2 mill. kroner for 2006, avsatt over LUF i jordbruksoppgjøret 2005.

Det har de senere år vært gjennomført flere prosjekter der det er utredet skader og konflikter som følge av beiting av gås på dyrka mark. I arbeidet med forskriftsutkastet er det lagt vekt på å nyttegjøre seg denne kunnskapen og de erfaringer som er gjort gjennom ulike utrednings- og pilotprosjekter. De berørte fylkene har også vært trukket inn i arbeidet med forskriftsutkastet gjennom forarbeidet i SLF.

For å få forskriften fastsatt tidsnok til at Fylkesmannen i Nordland og Nord-Trøndelag kan iverksette forvaltningen for sesongen 2006, settes høringsfristen til 6 uker.

Med hilsen

Leif Forsell (e.f.)
ekspedisjonssjef

Torgeir Gjølberg
Seniorrådgiver