Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2020 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov