Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17.01.2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov