Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21.07.2004 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) §§ 3 og 18.

Tilhørende lov