Høring- Forslag til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2011

Resultat:

Med henvisning til Prop. 133 S (2009-2010) om jordbruksoppgjøret 2010 – endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m. punkt 7.1, sendes forslag til forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon på høring.