Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. desember 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov