Forskrift for garanti ved åpning av gjeldsforhandling i henhold til konkursloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 16. desember 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov