Forskrift om tilskott til forsøksringar

Fastsett av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 12. desember 2000 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.<br> Endringer: Endra ved forskrift 3 sep 2001 nr. 1075, 24 juni 2002 nr. 710, 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov