Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2003 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 2 annet ledd og § 10 og lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet).Tilføyd hjemmel: Lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2.Endringer: Endret ved forskrifter 26 mars 2004 nr. 573, 1 april 2004 nr. 611, 26 april 2013 nr. 420, 12 des 2014 nr. 1598.

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov