Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

I

I forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd nr 1 og nr. 2, skal lyde:

1. slaktekyllingproduksjon med inntil 280 000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år eller

2. kalkunproduksjon med inntil 60 000 omsatte og slaktede kalkuner pr. år eller

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.