Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 26. mars 2004

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. april 2004 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, § 3 tredje ledd og § 10 første ledd annet punktum og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. § 1 er en videreføring av kgl.res. 11. april 2003 nr. 461 § 1.Endringer: Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 421, 26 april 2013 nr. 453, 25 april 2014 nr. 575, 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2014 nr. 1613, 15 des 2014 nr. 1907.

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

   
     
 

Ref.nr.:

09/04

 

Saksnr:

2003/00704

 

Dato:

24. mars 2004

 

Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

1. Saksfremstilling

Den 11. april 2003 fastsatte Kongen i statsråd forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 1. Bestemmelsen inneholdt nye konsesjonsgrenser for disse produksjonene. Samtidig ble det vedtatt å legge om reguleringen fra å regulere antall innsatte slaktedyr (slaktekylling, kalkun og slaktegris) til å regulere antall omsatte og slaktede slaktedyr. I ettertid er departementet blitt oppmerksom på at denne omleggingen medførte at en del av bestemmelsen i forskriftens § 1 annet ledd ikke lenger har noe realitetsinnhold. Slik bestemmelsen er nå, er den egnet til å villede brukerne, og det foreslås følgelig at setningen “inkludert rekruttering regnet i antall konsesjonsenheter” i den nevnte bestemmelsen oppheves.

2. Høringen

Forslaget til endring har vært på høring hos berørte parter. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forslaget.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 1 annet ledd fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

 

Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 1

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 26. mars 2004 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

I

Forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 1 annet ledd skal lyde:
For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avispurker.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2004.

Se forskriften på lovdata.no