Forskrift om refusjon av fôrkostnader i pelsdyrnæringen

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. desember 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og Stortingets vedtak av Jordbruksoppgjøret 1997, jf. Innst.S. nr. 292 (1996-97) og St.prp.nr.70 (1996-1997).Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2000 nr. 707, 19 des 2000 nr. 1665, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov