Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. oktober 2017 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov