Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413. Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817. Endres ved forskrift 3 okt 2017 nr. 1582 (i kraft 1 jan 2020).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov