Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. april 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 23 nov 2010 nr. 1472, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov