Forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17.12.2018 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

I

I forskrift 3. februar 1999 nr. 190 om tidligpensjon til jordbrukere skal disse endringene gjøres:

§ 3 nr. 5 bokstav e) skal lyde:

e) utbetalt uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som ikke omfattes av § 7 andre ledd bokstav c.

§ 4 første ledd skal lyde:

For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke lenger eie eller forpakte landbrukseiendom. De kan heller ikke drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Den som mottar tidligpensjon kan heller ikke være innehaver av, deltaker i, aksjonær i eller for øvrig ha næringsinter­esser i foretak som driver slik virksomhet. 

Tredje ledd oppheves

Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd.

§ 7 andre ledd bokstav c skal lyde:

c) innrømme tidligpensjon til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første punktum på grunn av arbeidsavklaring eller hel eller delvis uførhet. 

§ 11 oppheves 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Søknad og vedtak
Søknaden skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og sendes til fylkesmannen.

Fylkesmannen fatter vedtak om tidligpensjon. Fylkesmannen kan innhente nødvendige opplysninger fra kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

§ 13 skal lyde:

§ 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon
Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet fylkesmannen i hende.

Tidligpensjon utbetales per måned.

Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.

Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. 

§ 16 første ledd skal lyde:

§ 16. Kontroll
Fylkesmannen eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med denne forskriften.

§ 17 første ledd skal lyde:

§ 17. Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetalinger
Den som mottar tidligpensjon plikter å underrette fylkesmannen om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen.

II

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.

Tilhørende lov