Høring - Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere og forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (heretter kalt TPO-forskriften) og forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Grunnlaget for disse forslagene er innføring av et nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem, Agros, som skal tas i bruk for flere av tilskuddsordningene som administreres av Landbruksdirektoratet. I tillegg viser vi i dette brevet til endringer i TPO-forskriften, forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (heretter kalt sykdomsavløsningsforskriften) som ble fastsatt av avtalepartene ved årets jordbruksoppgjør, og hvor resultatet av jordbruksoppgjøret i juni måned ble godkjent av Stortinget. Disse endringene i regelverket tas med i dette brevet for å vise helheten i forskriftsendringene for de tre velferdsordningene. Det tas sikte på at alle forskriftsendringene skal gjelde fra 1. januar 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2018

  • Finansdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesmennene
  • Kommunene
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norske Landbrukstenester