Forskrift om tilskudd til fellesanlegg for frukt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2021 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov