Forskrift for tilskott til erosjonsforebyggende tiltak

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1990 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.Endringer: Endret ved forskrifter 18. feb 2000 nr. 252, 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov