Forskrift om beredskapslagring av såkorn

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30.10.2012 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov