Forskrift om endring i en rekke forskrifter som følge av opprettelsen av «Landbruksdirektoratet»

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. september 2014 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, § 18 og med hjemmel i Stortingets vedtak av 18. juni 1998 om jordbruksoppgjøret, lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 3, § 8, § 14, § 15, § 16 og § 19, jf. § 25, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 488, lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter § 2, § 4 og § 5, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren § 4 og § 8 og jordbruksavtalen 2013-2014 pkt. 6.6, lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618, forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk § 4, § 5, § 7, § 8, § 13 og § 14 og forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer § 3 nr. 4, lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd, § 13, § 14, § 17, § 18, jf. delegeringsvedtak 27. november 1981 nr. 6, forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-3, § 1-4, § 1-6, § 1-7, § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-10, § 4-11, § 4-12, § 4-13, § 4-20, § 4-21, § 4-22, § 4-23, § 4-24, § 4-25, § 4-26, § 4-27, § 4-30, § 4-31, § 4-32, § 4-33, § 4-34, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 6-1, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-4, § 7-10, § 7-11, § 7-12, § 7-14, § 7-15, § 7-17, § 7-19, § 7-20, § 8-2, § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 9-2, § 9-3, § 9-4, § 10-6, § 11-1, § 11-2, § 11-3, § 11-4, § 12-13, § 12-15, § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-4, § 13-5, § 13-6, § 13-7, § 14-1, § 14-2, § 14-3, § 16-8, § 16-9, § 16-10, § 16-14 og § 16-15, jf. delegeringsvedtak 25. november 2008 nr. 1256, delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708, forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 21 og § 22, lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3, § 5 og § 6, delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413, delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615, forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 11 fjerde ledd, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 22 og § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 31, delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18, § 19 annet ledd, § 41, § 76, § 77 og § 81 og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd.

Se forskriften på lovdata.no