Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juni 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 17 nr. 2 bokstav d. Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708. Endringer: Endret ved forskrifter 10 okt 2008 nr. 1132, 1 juli 2011 nr. 753, 22 aug 2011 nr. 860, 11 okt 2013 nr. 1234, 3 sep 2014 nr. 1144. Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 14.10.2009 (hjemmel), 17.11.2015 (korttittel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov