Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. april 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4 fjerde ledd og § 9-3 tredje ledd.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: 

§ 10 skal lyde: 

§ 10. Fellesbestemmelser

Nedsatt tollsats etter dette kapitlet gis etter søknad. Dersom søknaden fremmes etter at fortolling av varen har funnet sted, settes tollsatsen til hva den ville vært på fortollings­tidspunktet. Gyldighetsperiode og kvantum fastsettes ut fra formålet med den enkelte tollnedsettelsen. 

§ 11 tredje ledd oppheves. 

§ 12 første ledd annet punktum skal lyde: 

Ved fastsettelse av tollsatsen skal det tas hensyn til avsetningsmulighetene for eventuelle tilsvarende norskproduserte varer. 

§ 12 annet ledd oppheves. 

§ 13 tredje ledd oppheves. 

§ 14 annet ledd annet og tredje punktum oppheves. 

§ 17 oppheves. 

§ 18a første ledd første punktum skal lyde: 

Det kan innrømmes tollfritak for poteter som skal anvendes som innsatsvare til produksjon av potetstivelse i perioden fra 1. januar til 15. mai, når behovet for slike poteter ikke kan dekkes gjennom råvarer levert fra godkjente omsetningsledd. 

§ 18a tredje ledd oppheves. 

§ 19 oppheves. 

§ 20 oppheves. 

§ 22 fjerde ledd fjerde punktum skal lyde: 

For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr med preferanse fra GSP-land gis 20% tollreduksjon på tollsats innenfor kvotene. 

Vedlegg 3 oppheves. 

Vedlegg 5 oppheves. 

Vedlegg 1 skal lyde:

Vedlegg 1. Landbruksvarer som det kan innvilges tollnedsettelse for i henhold til kapittel 2:

 

Representantvare

Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse

Kjøtt

Slaktegris kl. E og 8 med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg

02.03

Meieriprodukter

Melk som oppfyller kravspesifikasjon for uforedlet melk i forskrift om markedsregulators forsyningsplikt innenfor melkesektoren § 2

04.01.2000

Frukt og grønt

Poteter over 42 mm

07.01.9011/.9018/.9028

 

Tomater

07.02.0022/.0023/.0030

 

Kepaløk

07.03.1019/.1029

 

Purre

07.03.9003/.9004

 

Blomkål

07.04.1011/.1021

 

Rosenkål

07.04.2010

 

Hvitkål

07.04.9013/.9020

 

Isbergsalat

07.05.1112/.1122

 

Gulrot

07.06.1011/.1021

 

Knollselleri

07.06.9010

 

Agurker

07.07.0010

 

Epler > 70 mm

08.08.1011

Vedlegg 7 skal lyde:

Vedlegg 7. Korn, frø og råvarer til kraftfôr som kan omfattes av tollnedsettelser innenfor fastsatte mengder i henhold til § 22:

Kvote

Produktgruppe

Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse

Matkorn

Mathvete

Matrug

Fonio

Quinoa

Rughvete

Annet matkorn

ex 10.01.1900/.9900

10.02.9000

10.08.4000

10.08.5000

10.08.6000

ex 10.08.9000

Råvarer til kraftfôr

Fôrkorn og andre råvarer til kraftfôr

07.13.1001

ex 10.01.9900

ex 10.03.9000

ex 10.04.9000

10.05.9010

10.07.9010

11.03.1310

12.14.1000

15.20.0010

17.03.1010/.9010

23.02.1010/ex .3000/ex .4090

23.03.2010

Oljefrø

Soyabønner

Rapsfrø

12.01.901012.05.1010 og .9010

Vedlegg 8 skal lyde:

Vedlegg 8. Landbruksvarer som det kan innvilges generelle tollnedsettelser for i henhold til § 25:

Varenummer

Vareslag

Tollsats

Periode

02.09.1000

Svinefett

10,50

01.01–31.12

ex. 06.02.1025

Urota stiklinger, krysantemum

30 %

01.01–31.12

06.02.1029

Urota stiklinger

15 %

01.01–31.12

06.02.9059

Stiklinger

20 %

01.01–31.12

06.02.9092/.9098

Andre

15 %

01.01–31.12

 

 

 

 

06.03.1998

Andre

15 %

01.01–31.12

07.03.9002

Vårløk

1,09

15.12–31.05

07.03.9009

Andre løkslag

1,09

01.01–31.12

07.04.9093/.9094

Savoykål

0,80

01.01–31.12

07.04.9095/.9096

Grønnkål

0,80

01.01–31.12

07.05.2910

Andre sikori

0,80

01.04–30.11

07.07.0092/ex.0093

Sylteagurker

2,00

01.01–15.07

07.08.1000

Sukkererter

2,00

0,50

01.09–31.12

01.01-30.06

07.09.4022

Stangselleri

0,32

15.12–31.05

07.09.7010

Spinat

0,80

01.05–30.09

08.09.2900

Moreller (friske)

1,20

15.09–15.06

08.10.2010

Bringebær (friske)

0,60

01.11–30.06

08.11.2011

Bjørnebær, morbær og loganbær,

0,60

01.01–31.12

08.11.2012

Rips

0,60

01.01–31,12

08.11.2013

Stikkelsbær

0,60

01.01–31.12

08.11.2092

Bjørnebær, morbær og loganbær,

0,60

01.01–31.12

08.11.2094

Rips

0,60

01.01–31,12

08.11.2095

Stikkelsbær

0,60

01.01–31.12

08.11.9001

Tyttebær, fryste

0,00

01.01–31.12

08.11.9002

Multer, fryste

0,00

01.01–31.12

08.11.9004

Blåbær, fryste

0,60

01.01–31.12

20.09.7100

Eplesaft, brix høyst 20

15,00

01.01–31.12

 II

I forskrift 20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer gjøres følgende endringer: 

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Tillatelse til nedsatt tollsats

Nedsatt tollsats etter § 2 annet og tredje ledd gis etter søknad og etter de satser som gjelder på fortollingstidspunktet. 

§ 5 annet ledd første punktum skal lyde:

Importører som søker om, eller har fått innvilget tollnedsettelse etter denne forskriften, plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse, vareprøver og annen dokumentasjon. 

III

I forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet gjøres følgende endringer: 

§ 8 annet ledd skal lyde:

Tillatelse til tollnedsettelse etter første ledd må foreligge før utførsel finner sted. Dersom varen som gjeninnføres avviker fra denne tillatelsen, fastsettes tollsatsen på nytt ut fra hva den ville vært på fortollings­tidspunktet. For andelen norske varer som gjeninnføres kan det ikke gis tollfritak i større utstrekning enn for det kvantum som er registrert utført. For andelen vare tilført utenlands fastsettes tollsatsen i medhold av §§ 6 og 7.

§ 8 fjerde ledd oppheves. 

IV

Endringene trer i kraft 1. april 2016. 

Tilhørende lov