Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. april 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. kgl. res. 21. desember 2007 nr. 1708.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: 

Tittelen til § 16 skal lyde: 

§ 16.Egg til utklekking av dyr for avl og formering m.v. 

§ 16 annet ledd skal lyde: 

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 i tolltariffen til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Tollsatsen fastsettes til 15,50 kr/kg. 

II 

Endringene trer i kraft 1. mai 2016 og gjelder til og med 1. mai 2020. 

Tilhørende lov