Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser

Landbruks- og matdepartementet sender på høring av forslag til endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2016

Vår ref.: 16/124-

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).  

Endringen innebærer at det gis en ny midlertidig hjemmel i FAT § 16 til å innvilge tollnedsettelse ved import av befruktede egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. 

Det tas sikte på at endringen trer i kraft 1. mai 2016. 

Høringsdokumentene er publisert på: www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Høringsfristen er satt til 21. mars 2016.  

Bakgrunn

Det er per i dag ikke tilgang på økologiske rugeegg eller økologiske livkyllinger til produksjon av økologisk kalkun i Norge. Produksjon av økologisk kalkunkjøtt er i dag basert på kalkunraser som brukes i konvensjonell produksjon. 

Disse rasene har imidlertid for rask vekst til å være optimale for bruk i økologisk produksjon pga. krav til minimum slaktealder. For kalkun er det satt en minstealder på 140 dager før slakt. Dette kravet er innført for å unngå anvendelse av intensive oppdrettsmetoder som resulterer i for rask vekst og utfordringer knyttet til dyrevelferd. 

Økologiregelverket fastslår likevel at kravet til minimum slaktealder faller bort ved bruk av saktevoksende kalkunraser. Det er imidlertid ikke tilgjengelig saktevoksende kalkunraser i Norge i dag, og slike raser må derfor importeres. 

Departementets vurdering

Det er ikke noe avlsarbeid på fjørfe i Norge i dag. I FAT § 16 er det derfor åpnet for tollnedsettelse for import av befruktede egg av både kylling og kalkun til bruk i "avl og formering". Bestemmelsen gir hjemmel for å innvilge tollnedsettelser for import av befruktede egg til klekking av besteforeldre eller foreldredyr som skal settes i videre avl. 

Markedet for økologisk kalkun i Norge er imidlertid i dag for lite til at det lar seg gjøre å etablere egne avlsstasjoner med saktevoksende foreldredyr for produksjon av befruktede egg til økologisk produksjon av slaktedyr. Departementet ser derfor behov for særskilte tiltak som starthjelp til næringen for å komme i gang med en nasjonal oppformering av saktevoksende kalkunraser. 

For å bidra til å utvikle et marked for økologisk kalkunkjøtt til en størrelse som gjør at det er økonomisk mulig å drive med oppformering av saktevoksende kalkun til økologisk produksjon nasjonalt, foreslår departementet at det i en midlertidig periode åpnes for å kunne innvilge tollnedsettelse også ved import av befruktede egg til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Etter departementets oppfatning vil en treårsperiode gi næringen det nødvendige tidsrom til å etablere en nasjonal oppformering av saktevoksende raser. 

Grunnleggende vilkår for innvilgelse av tollnedsettelse for befruktede egg er at den omsøkte rasen er å anse som "saktevoksende" og at kalkunene brukes i "økologisk produksjon". Før det kan treffes vedtak må søker ha innhentet forhåndsgodkjennelse fra Mattilsynet om at den aktuelle rasen er å anse som saktevoksende i økologisk produksjon. 

I sin vurdering vil Mattilsynet vektlegge ulike kriterier, som blant annet om rasen er definert som saktevoksende av avlsfirma, tilvekst og dyrevelferd med hensyn til dødelighet og beinproblemer.   

For å sikre at de innførte eggene kun blir brukt i økologisk produksjon kreves det at importøren avgir en erklæring om varens anvendelse i medhold av FAT § 28. Anvendelses­erklæringen forplikter søkeren til kun å benytte de importerte eggene i økologisk produksjon, og videre at kalkunkjøttet selges som økologisk. Erklæringen skal følge varen dersom varen selges videre. Ved et slikt videresalg forpliktes også kjøper i henhold til anvendelseserklæringen. 

For å sikre avsetningsgrunnlaget for norske rugeegg og livkylling av kalkun, er departementets vurdering at tollsatsen etter den nye bestemmelsen settes lik som ved import av befruktede kalkunegg til avl og formering: 15,50 kr/kg. 

 

Med hilsen 

Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Siv Tanja V. Durteste
                                                                                          seniorrådgiver

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet .........2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. kgl. res. 21. desember 2007 nr. 1708.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: 

Tittelen til § 16 skal lyde: 

§ 16.Egg til utklekking av dyr for avl og formering m.v. 

§ 16 annet ledd skal lyde: 

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 i tolltariffen til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Tollsatsen fastsettes til 15,50 kr/kg. 

II

Endringene trer i kraft straks og gjelder til og med 1. mai 2019. 

 • Finansdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Tolldirektoratet                                                  
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Nortura SA
 • NHO Mat og Drikke
 • Debio
 • Matmerk