Tolloven

Finansdepartementet

Lov 21. desember 2007 nr. 119 Lov om toll og vareførsel (tolloven)

Denne loven får anvendelse på enhver vare som innføres til eller utføres fra tollområdet.

Ved innførsel av vare skal det svares toll til statskassen i samsvar med de bestemmelser som er gitt i denne loven, og de satser som er fastsatt i Stortingets vedtak om toll.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser