Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) §§ 9-2, 9-3 og 9-4, jf. Kgl. res. 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov