Forskrift om endring av forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-4.

Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 25 okt 2010 nr. 1364, 1 juli 2011 nr. 753, 24 okt 2011 nr. 1041, 15 nov 2011 nr. 1111, 16 nov 2012 nr. 1100, 18 des 2012 nr. 1299, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144, 3 okt 2013 nr. 1178, 19 des 2014 nr. 1812, 20 feb 2015 nr. 144, 20 mars 2015 nr. 272.
Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 15.10.2013 (opphevelse § 35).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov