Høring - forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009

Resultat:

Utkast til forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer av 10. oktober 2008 nr. 1132 (tollkvoteforskriften).

Forslaget sendes på høring med frist for merknader innen 20. august 2009.

Vår ref.: 200901157

Vedlagt følger utkast til forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer av 10. oktober 2008 nr. 1132 (tollkvoteforskriften).

Forslaget sendes på høring med frist for merknader innen 20. august 2009.

1. Innledning

I henhold til gjeldende forskrift § 19 første ledd har budgiver under en auksjon adgang til å øke mengden det er bydd på dersom budprisen samtidig økes. Budgiver har også adgang til å redusere mengden det er bydd på ned til minimumsandelen fastsatt av Statens landbruksforvaltning, jf. gjeldende forskrift § 14.

Forslaget til endring av budreglementet innebærer at budgivere i større grad vil være bundet til den mengden det er bydd på. Årsaken til at dette nå foreslås, er at avholdte auksjoner før jul viste at adgangen til å endre mengden under auksjonen ble utnyttet av enkelte aktører til konkurransevridende strategisk budgivning. Hensikten synes å ha vært å skaffe seg deler av tollkvoten til en lavere pris enn konkurrentene, og resulterte bl.a. i store avvik mellom prisene til ulike aktører. Markedsaktørene har i ettertid tatt opp problemstillingen med landbruksforvaltningen.

Departementet vurderer auksjon til å være en effektiv, rettferdig og konkurransenøytral måte å fordele tollkvoter på. De beskrevne forhold er en uheldig konsekvens av auksjonsreglementet slik dette fremgår i gjeldende tollkvoteforskrift. Det er av den grunn nødvendig med en endring av budreglementet før kommende auksjoner i september. Departementet ser det derfor som nødvendig med kort høringsfrist.

Endringen av budreglementet innebærer først og fremst en realitetsendring av gjeldende § 19, jf. pkt. 2.1 nedenfor.

Departementet har samtidig valgt å omstrukturere gjeldende §§ 17, 18 og 19, begrunnet i et ønske om et mer leservennlig og logisk oppbygd budreglement. Endringene er hovedsakelig av redaksjonell karakter og innebærer i liten grad materielle endringer.

Det foreslås forøvrig endringer i §§ 2 og 23 samt vedlegg 1, som følge av en generell oppdatering.

For øvrig bemerkes at departementet vil vurdere innføring av finansierings-bevis/bankgaranti som vilkår for deltakelse på auksjon.  

2. Endring av budreglementet

2.1 § 19. Videre budgivning
Bud skal være uttrykk for faktisk betalingsvilje for et gitt kvantum. Det er vanskelig å anse importkvoter som en type gode som får økt attraktivitet jo dyrere den blir. Derfor er det ulogisk at mengden det bys på skal kunne økes når prisene stiger. Årsaken til at det i gjeldende § 19 er adgang til å øke mengden under auksjonen, har vært hensynet til lettere å kunne fordele mindre attraktive kvoter i en påbegynt auksjon, i de tilfeller hvor det ikke er lagt inn bud på hele kvantumet i åpningsbudene. Dette behovet er imidlertid mindre enn tidligere siden auksjonene nå avholdes hyppigere, og kvotene kan fordeles ved en ny auksjon i løpet av ca 3 måneder. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å opprettholde adgangen til øke mengden under auksjonen og departementet foreslår denne adgangen fjernet.

Som nevnt innledningsvis, har praksis vist at det er behov for fastere rammer rundt auksjonen og for at budgiver i større grad må være bundet til den mengden det er bydd på. Departementet foreslår derfor at det som hovedregel heller ikke skal være adgang til å redusere mengden under auksjonen.

I forhold til gjeldende forskrift innebærer endringsforslaget dermed at budgiver som hovedregel skal være bundet til mengdeangivelsen i åpningsbudet, og at denne ikke kan endres under auksjonen. Dette fremkommer i forslag til ny forskrift § 19 ved at formuleringen i første ledd tredje punktum foreslås opphevet: ”Mengden det bys på kan ikke økes uten at budprisen samtidig økes.” I stedet foreslås følgende hovedregel: ”Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. § 18.”

Departementet ser imidlertid at budgiver i noen situasjoner kan ha et reelt behov for å redusere mengden under auksjonen. Et slikt behov vil foreligge i de tilfeller hvor en reduksjon i mengde er en nødvendig forutsetning for å kunne øke budprisen. I forslag til forskrift § 19 tredje ledd andre punktum er det derfor tatt inn et unntak fra hovedregelen om at kvantum ikke kan endres. 

Unntaket innebærer at adgangen til reduksjon av mengde er begrenset til de tilfeller hvor budgiver ikke får tildelt noe kvantum eller at mengden budgiver har bydd på blir avkortet. For at budgiver i slike tilfeller skal kunne redusere mengden i et nytt bud, må budprisen samtidig økes. I de tilfeller hvor budgiver får tilslag på hele kvantumet det er lagt inn bud på, forutsettes at budgiver har fått ønsket mengde til ønsket pris. Det vil derfor ikke foreligge noe reelt behov for å redusere mengden i disse tilfellene.

En budgiver som har fått tilslag på deler av kvantumet, vil ikke ha behov for å redusere mengden under tildelt kvantum. Denne andelen er derfor foreslått som en nedre grense for mulig reduksjon ved innlegging av nytt bud. I de tilfeller hvor budgiver ikke har fått noe kvantum i det hele tatt, vil det fortsatt være minimumsandelen fastsatt av SLF i henhold til gjeldende forskrift § 14, som er den nedre grensen for reduksjon. 

Eksempel til illustrasjon: A og B har fått tilslag på hele kvantumet de har bydd på og kan derfor ikke endre mengden under auksjonen. C og D derimot har fått en avkortning til 25 % av ønsket mengde på totalt 100 tonn. Disse kan da øke prisen og opprettholde ønsket om mengden på 100 tonn. De har også mulighet til å øke prisen samt redusere mengden ned til 25 tonn, som er tildelt mengde. E, som ikke har fått tildelt noe kvantum, kan også øke prisen og opprettholde ønsket mengde. E kan imidlertid også øke prisen samt redusere mengden ned til minimumsandelen på 2 tonn. Dersom C, D og Es økning fører til at mengden A og B har bydd på også blir avkortet, vil A og B som følge av dette også ha adgang til å redusere mengden, hvis de samtidig øker prisen, dog ikke lavere enn allerede tildelt kvantum. 

2.2 Øvrige endringer

2.2.1 Overskrifter
Overskriftene i §§ 18 og 19 er endret. I § 18 er overskriften endret fra ”Budfrist” til ”Åpningsbud” og i § 19 er overskriften endret fra ”Budgivning” til ”Videre budgivning”. Dette for å presisere at § 18 regulerer budgivningen før åpningstidspunktet og § 19 regulerer budgivningen etter åpningstidspunktet.

2.2.2 § 17. Bud
§ 17 første ledd tilsvarer gjeldende § 17 med følgende endring: Bud skal ikke bare ”anses avgitt” på det tidspunktet budet er registrert, men ”bindende avgitt”. Dette innebærer en ytterligere presisering av at budgiver er bundet til budet sitt.

For øvrig har § 17 fått nytt annet og tredje ledd som tilsvarer gjeldende § 19 første ledd siste punktum og § 19 annet ledd.

2.2.3 § 18. Åpningsbud
§ 18 første ledd tilsvarer gjeldende § 19 første ledd første punktum. Denne bestemmelsen måtte flyttes fra § 19 da adgangen til å velge hvor stor mengde det skal bys på kun er tilstede før åpningstidspunktet for auksjonen. Etter åpningstidspunktet, som § 19 regulerer, er man som nevnt under punkt 2.1 som hovedregel bundet til mengdeangivelsen.

§ 18 andre og tredje ledd tilsvarer gjeldende § 18 første og annet ledd.

2.2.4 Øvrige endringer i § 19
§ 19 første ledd tilsvarer gjeldende § 18 tredje ledd. Bestemmelsen er flyttet da den omhandler forhold etter åpningstidspunktet og således passer bedre inn i § 19.
 
§ 19 andre ledd tilsvarer gjeldende § 19 tredje ledd med følgende endringer: I første punktum foreslås utsagnet ”når auksjonen avsluttes” fjernet ettersom det ikke er behov for denne presiseringen. Endelig fordeling vil foreligge ved auksjonens avslutning, men ethvert nytt bud innebærer prinsipielt sett en omfordeling av kvoten i samsvar med dette budet. Forslaget tar dermed høyde for begge disse situasjonene.

I siste punktum er det inntatt en presisering om at budgivere må ”akseptere” at det foretas en forholdsmessig avkortning i mengden som tildeles budgivere med like bud. Budgivere blir altså ikke fristilt selv om de ikke får fullt tilslag på budet. Får budgiverne bare delvis tilslag på den mengden de har bydd på, blir de likevel bundet til dette. 
 

3. Forslag til andre endringer

3.1 § 2. Definisjoner
Departementet foreslår å fjerne definisjonen av ”restkvote” i gjeldende § 2 punkt 7. Begrepet ”restkvote” blir ikke anvendt i forskriften forøvrig. En definisjon av begrepet er derfor overflødig. 

3.2 § 23. Omsetning av kvoteandel
Innførselstillatelsene er gjort tilgjengelig elektronisk. Bestemmelsen om at ”Innførselstillatelse for kvoteandel skal, dersom slik er utstedt, sendes Statens landbruksforvaltning.” i § 23 andre ledd er etter dette overflødig og foreslås fjernet.

3.3 Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften
Norge har forhandlet frem en ny frihandelsavtale med Canada. Vedlegg 1 har, som en følge av dette, blitt oppdatert.

Med hilsen


Henrik Einevoll (e.f.)                                                         
avdelingsdirektør    
                                                                                                   rådgiver
                                                                                                   Camilla Mordt

Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx. 2009 med hjemmel i lov av 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-4.

I

I forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
1. Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning og har fått tildelt brukernavn og passord for å delta på auksjon.
2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling.
3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens landbruksforvaltning, jf. § 23.

4. Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V).
5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel.
6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for.
 
7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks.

§ 17 skal lyde:

§ 17. Bud
Bud skal gis elektronisk i Statens landbruksforvaltnings auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet.
Bud skal gis pr. hele kilo, med unntak for kornkvotene hvor budet skal gis pr. tonn.
Bud for kvoter som auksjoneres i kilo skal gis i kronebeløp med to desimaler. Minimumsbudet skal være kr 0,01 pr. kilo og minste budøkning kr 0,01 pr. kilo. For kvoter som auksjoneres i tonn skal minstepris være kr 10 pr. tonn, og minste budøkning være i hele kroner og minimum kr 1 pr. tonn. 

§ 18 skal lyde:

§ 18. Åpningsbud
Innenfor minimums- og maksimumsandel fastsatt av Statens landbruks-forvaltning, jf. § 14, kan budgiver i sitt første bud velge hvor stor mengde det bys på.
 Frist for å legge inn første bud er 30 minutter før åpningstidspunktet for auksjonen, jf. § 13. Budgiver skal gis anledning til å legge inn bud i en periode på minimum 24 timer før fristen for å legge inn første bud går ut. I denne perioden kan budgiver endre sitt opprinnelige bud. Budet offentliggjøres ikke før åpningstidspunktet.
 Dersom en budgiver legger inn sitt første bud etter at fristen for dette har gått ut, avvises budet slik at budgiver utelukkes fra auksjonen.

§ 19 skal lyde:

§ 19. Videre budgivning
Etter åpningstidspunktet for auksjonen forlenges auksjonen med et tidsintervall angitt av Statens landbruksforvaltning. Tidsintervallet fornyes hver gang det legges inn nytt bud.
Tollkvoten fordeles til budgiver eller budgivere med høyeste bud. I tilfeller hvor denne eller disse ikke har lagt inn bud på hele kvoten, eller tildelingen begrenses av regelen om maksimalgrensen for kvoten, fordeles resterende kvote til budgiver eller budgivere med nest høyeste bud osv. inntil hele kvoten er fordelt. Ved like bud hvor mengden det er budt på til sammen medfører at totalt kvantum for kvoten overskrides, må budgiverne akseptere at det foretas en forholdsvis avkorting i mengden som tildeles budgivere med like bud.
Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. § 18. Så fremt budprisen økes, kan budgivere som ikke har fått tildeling eller har fått avkortet mengde i samsvar med reglene i annet ledd tredje punktum, likevel redusere mengden i det nye budet ned til tildelt kvantum.

§ 23 andre ledd skal lyde:

Kjøper må oppfylle vilkårene i § 4, jf. § 15 tredje ledd siste punktum. Selger skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel. Dersom vilkårene i § 4, jf. § 15 tredje ledd er oppfylt, utstedes innførselstillatelse for tollkvote til kjøper i samsvar med § 21 annet og tredje ledd.

II

I tabell under vedlegg 1 til forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende tillegg:

I
Produkt
II
Tolltariffens varenummer
III
Tollsats
(kr/kg)
IV
Mengde
(tonn)
V
Kvote-periode
VI
Import-land
VII
For-deling
VIII
Avtale
 
IX
Note
Durum hvete 10.01.1000 Tollfritt  10 000  Kalenderåret Canada  A2  Frihandels-avtale
Kattemat 23.09.1012 Tollfritt  1 000 Kalenderåret  Canada A2 Frihandels-avtale
 

III

Endringene trer i kraft straks.

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • COOP NKL BA
 • Findus Norge AS
 • Fiskå Mølle
 • Gartnerhallen AL
 • Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Honningsentralen AL
 • Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
 • Konkurransetilsynet
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • NHO Mat og Bio
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forening
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges Gartnerforbund
 • Norgrain AS
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norske Felleskjøp
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Nortura
 • Synnøve Finden ASA
 • TINE BA