Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 16-17 fjerde ledd.

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny underoverskrift i kapittel 16 skal lyde:
§ 16-17 Overtredelsesgebyr

Ny § 16-17-1 skal lyde:
§ 16-17-1 Utmåling av overtredelsesgebyr
(1) Utmåling av overtredelsesgebyr skal skje innenfor følgende rammer: 
a) overtredelse av tolloven § 3-1 med inntil 75 rettsgebyr
b) overtredelse av tolloven §§ 3-2 til 3-7 med inntil 25 rettsgebyr
c) overtredelse av tolloven §§ 4-1, 4-10 og 4-11 med inntil 75 rettsgebyr
d) overtredelse av tolloven § 4-12 med inntil 50 rettsgebyr
e) overtredelse av tolloven §§ 4-20 til 4-25 med inntil 75 rettsgebyr
f) overtredelse av tolloven § 4-30 inntil 25 med rettsgebyr
g) overtredelse av tolloven § 16-17 første ledd bokstav d med inntil 75 rettsgebyr.
(2) Ved særlig grove overtredelser kan det ilegges overtredelsesgebyr med inntil det dobbelte av beløpsgrensene i første ledd. Ved utmålingen skal det da blant annet legges vekt på:
a) overtredelsens art og omfang
b) gjentakelse
c) om forholdet er avdekket ved tollmyndighetenes kontroll.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov