Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 10. desember 2012 om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 13-1 annet ledd.

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 13-1-1. Undersøkelse på person skal lyde:

(1)  Innledende undersøkelse på person kan tollmyndighetene gjennomføre som rutinekontroll. Dette omfatter undersøkelse av klær, samt hodet med dets hår og hulrom, hender, føtter og synlige fremmedlegemer. Det er ikke anledning til avkledning av plagg som gjør at ordinær truse og bh blir synlig.

(2)  Ved mistanke om ulovlig vareførsel kan tollmyndighetene iverksette inngripende undersøkelse på person. Dette kan omfatte fullstendig avkledning og besiktigelse av kroppen, men kan ikke omfatte fysisk kontroll av kroppens hulrom andre steder enn i hodet. Slik inngripende undersøkelse foretas på avskjermet sted av tollpersonale av samme kjønn som den kontrollerte. Tollmyndighetene kan kreve at den som kontrolleres beveger seg, slik at det kan undersøkes om fremmedlegemer er festet til kroppen.

(3)  Dersom den kontrollerte ønsker å benytte avtrede under kontrollen, kan tollmyndighetene kreve at særskilt avtrede benyttes ved mistanke om ulovlig vareførsel.

(4)  Ved mistanke om at den kontrollerte skjuler vare i kroppen kan tollmyndighetene anmode den kontrollerte om å avgi urinprøve eller avføring på særskilt avtrede. På samme vilkår kan tollmyndighetene foreta gjennomlysning av kroppen ved hjelp av godkjent apparat. Tollmyndighetene kan også anmode påtalemyndigheten om å foreta undersøkelser etter straffeprosesslovens regler.

(5)  Kontrollen skal foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig og på en minst mulig krenkende måte. Personer som forsøker å unndra seg kontroll, kan holdes tilbake med makt.

(6)  Dersom den kontrollerte ved en inngripende undersøkelse etter annet ledd, på stedet eller innen en uke etterpå, krever at mistanken begrunnes, skal tollmyndighetene innen en uke deretter gi en skriftlig, kortfattet begrunnelse for denne undersøkelsen. I begrunnelsen skal nevnes de faktiske forhold som ligger til grunn for mistanken. I tillegg bør nevnes de hovedhensyn som har vært avgjørende for vurderingen. Tollmyndighetene plikter ikke å opplyse om kilder eller kontrollmetodikk som av tollfaglige grunner bør behandles fortrolig overfor den kontrollerte eller allmennheten. Fremsatt klage eller krav om begrunnelse har ikke oppsettende virkning på undersøkelsen.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen