Forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, og lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1.

I

§ 3 femte ledd skal lyde:
Anses en person å ha fast oppholdssted i mer enn ett land etter de nordiske lands lovgivning, løses tvisten ved en konsultasjon mellom de berørte lands myndigheter. Skattekontoret foretar konsultasjonen.

§ 4 annet og tredje ledd skal lyde:
Skattekontoret kan etter søknad bestemme at en person skal anses å ha midlertidig opphold i Norge i ytterligere ett år, dersom det kan dokumenteres at oppholdet ikke skal vare utover 2 år fra innreisetidspunktet.
Søknad sendes til skattekontoret innen ett år etter innreisetidspunktet.

§ 5 bokstav c) annet ledd skal lyde:
Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til skattemyndighetene før motorvognen innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til skattemyndighetene. Meldingen skal inneholde: leietakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på leietaker, motorvognens kjennemerke, navn på utleiefirma, avtalens referansenummer og tidsperioden motorvognen skal brukes i Norge. Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til skattemyndighetene skal skje.

§ 5 bokstav d) skal lyde:
d) Demonstrasjon
Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal demonstreres eller som er spesialutrustet for demonstrasjon av varer.

§ 5 bokstav e) første ledd skal lyde: Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge og som skal flytte ut fra Norge eller inn til Norge, i forbindelse med flyttingen kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn her i inntil 14 dager regnet fra flyttedato. 

§ 5 bokstav f) skal lyde:
f) Transitt mv.
Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn i transitt mv. direkte fra innførselsstedet til utførselsstedet.

§ 5 bokstav g) første punktum skal lyde:Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn her i landet for kortvarig bruk i enkeltstående tilfeller.

§ 5 bokstav i) første punktum skal lyde:
Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende med fast oppholdssted i Norge kan bruke en bestemt utenlandsregistrert motorvogn som er stilt til rådighet av en arbeids- eller oppdragsgiver etablert utenfor Norge.

§ 5 bokstav j) skal lyde:
j) Internasjonal bistand ved katastrofer
Personer med fast oppholdssted i Norge kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn i forbindelse med organisert bistandsarbeid ved større ulykker og naturkatastrofer. Skattekontoret skal orienteres om innførselen når situasjonen tillater det.
Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal benyttes i forbindelse med beredskapsøvelser.

§ 5 bokstav k) annet ledd skal lyde:Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til skattemyndighetene før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som har lånt kjøretøyet som kan melde bruken til skattemyndighetene. Melding skal inneholde låntakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på låntaker, kjøretøyets kjennemerke, utlåners navn, kontaktinformasjon på utlåner og tidsperioden kjøretøyet skal brukes i Norge. Dersom utlåner er en annen enn eier må også eiers navn og kontaktinformasjon oppgis. Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til skattemyndighetene skal skje.

§ 6 skal lyde:
§ 6. Etterlatelse.
Utenlandsregistrert motorvogn som er innført eller brukt toll- og avgiftsfritt i henhold til denne forskrift, skal medbringes ved brukerens utreise. Motorvognen kan dog ved brukerens utreise etterlates i Norge i inntil 6 uker pr. 12 måneder uten toll- og avgiftsberiktigelse. Motorvognen skal under etterlatelsen ikke brukes av person som har fast oppholdssted i Norge, herunder heller ikke bortlånes eller utleies.
Skattekontoret kan etter søknad tillate at motorvognen blir lagret for lengre tid under skattemyndighetenes kontroll.

§ 7 første ledd skal lyde:
Skattekontoret kan etter søknad samtykke i midlertidig kjøretillatelse under konsultasjon i henhold til § 3.

Ny § 9 skal lyde:
§ 9. Privat lagring.
Skattekontoret kan gi tillatelse til privat lagring eller forlenget gjenutførselsfrist i forbindelse med søknad om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av motorvogn.

§ 10 tredje ledd skal lyde:
Skattekontoret kan tillate gjenutførsel uten innbetaling av ordinære avgifter når det foreligger særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken. I vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter kan det blant annet legges vekt på om den ulovlige bruken har vært kortvarig forutsatt at det gjelder en førstegangs overtredelse av forskriften. Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav c og § 5 bokstav k bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy og utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy er oppfylt.

§ 11 skal lyde:
§ 11. Utfyllende bestemmelser.
Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling, kontroll, dokumentasjon, gjenutførsel mv. Skattedirektoratet kan bestemme at søknader nevnt i § 5 skal rettes til og behandles av tollmyndighetene.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

Tilhørende lov