Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. februar 2017 med hjemmel i tolloven § 16-9.

I

I tollforskriften gjøres følgende endringer:

§ 16-9-2 første ledd bokstav a skal lyde:
a)        inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold over 22 til og med 60 volumprosent:

Antall liter                             

til og med 1               

derover til og med 2                

derover til og med 3              

derover til og med 4              

derover til og med 5              

derover til og med 6              

derover til og med 8              

derover til og med 10

Beløp       

400 kr

800 kr

1 600 kr

2 500 kr

3 400 kr

4 500 kr

7 000 kr

9 500 kr

 § 16-9-2 første ledd bokstav c skal lyde:

c)        inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold over 2,5 til og med 7,0 volumprosent:

Antall liter                             

til og med 10                            

derover til og med 20   

derover til og med 30

derover til og med 40

derover til og med 50

derover til og med 60

derover til og med 80

derover til og med 100          

Beløp

400 kr

800 kr

1 600 kr

2 500 kr

3 400 kr

4 500 kr

7 000 kr

9 500 kr

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov