Forskrift til endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. desember 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 16-9.

I

I tollforskriften gjøres følgende endringer:
§ 16-9-2 første ledd skal lyde:
            (1) Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved innførsel av følgende varer, og med følgende beløp:
a)         inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent:
                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 1                                                    400 kr

                        derover til og med 2                                       800 kr

                        derover til og med 3                                    1 600 kr

                        derover til og med 4                                    2 500 kr

                        derover til og med 5                                    3 400 kr

                        derover til og med 6                                    4 500 kr

                        derover til og med 8                                    7 000 kr

                        derover til og med 10                                  9 500 k                                      

b)        inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent:

                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 2                                                     400 kr

                        derover til og med 4                                        800 kr

                        derover til og med 6                                     1 600 kr

                        derover til og med 8                                      2 500 kr

                        derover til og med 10                                    3 400 kr

                        derover til og med 12                                    4 500 kr

                        derover til og med 16                                    7 000 kr

                        derover til og med 20                                    9 500 kr                                               

c)         inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent:

                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 10                                                  400 kr

                        derover til og med 20                                     800 kr

                        derover til og med 30                                  1 600 kr

                        derover til og med 40                                  2 500 kr

                        derover til og med 50                                  3 400 kr

                        derover til og med 60                                  4 500 kr

                        derover til og med 80                                  7 000 kr

                        derover til og med 100                                9 500 kr                                                 

d)        inntil 2 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:                     

                        Antall                                                            Beløp 

                        til og med 400                                                400 kr

                        derover til om med 600                                 800 kr

                        derover til om med 800                              1 600 kr

                        derover til om med 1 000                           2 500 kr

                        derover til om med 1 200                          3 600 kr

                        derover til om med 1 600                         6 100 kr

                        derover til om med 2 000                        8 600 kr

 e)         inntil 2 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:           

                        Antall gram                                                     Beløp

                        til og med 500                                                 400 kr

                        derover til og med 750                                      800 kr

                        derover til og med 1000                                 1 600 kr

                        derover til og med 1250                                 2 500 kr

                        derover til og med 1500                                 3 600 kr

                        derover til og med 2000                                 6 100 kr                                                

f)         inntil 80 kg kjøttvarer:                                                         

                        Antall kg                                                        Beløp 

                        til og med 10                                                  400 kr

                        derover til og med 20                                      800 kr

                        derover til og med 30                                   1 600 kr

                        derover til og med 40                                   2 500 kr

                        derover til og med 60                                   4 500 kr

                        derover til og med 80                                  6 500 kr                                              

g)        drivstoff:                                                      

                        Antall liter                                                       Beløp 

                        til og med 100                                                 400 kr

                        derover til og med 200                                      800 kr

                        derover til og med 400                                   1 600 kr

                        derover til og med 500                                   2 500 kr

                        derover til og med 600                                   3 400 kr                                                      

h)        andre varer til en verdi av inntil 20 000 kr:                         

                        Verdi i norske kroner                                      Beløp 

                        til og med 2 800                                             400 kr

                        derover til og med 5 000                                 800 kr

                        derover til og med 7 500                              1 600 kr

                        derover til og med 10 000                            2 500 kr

                        derover til og med 15 000                           4 500 kr

                        derover til og med 20 000                          6 500 kr

§ 16-9-2 tredje ledd skal lyde:
         (3) Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper som nevnt i første ledd, legges bøtebeløpene sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger 20 000 kr.

§ 16-9-4 skal lyde:
§ 16-9-4 Subsidiær fengselsstraff
Forelegget skal omfatte subsidiær fengselsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen fastsettes på følgende måte:
a) ved bot til og med 400 kr: 1 dags fengsel
b) ved bot til og med 1 500 kr: 2 dager fengsel
c) ved bot til og med 3 000 kr: 3 dager fengsel
d) ved bot til og med 8 000 kr: 4 dager fengsel
e) ved bot til om med 14 000 kr: 6 dager fengsel
f) ved bot til og med 20 000 kr: 9 dager fengsel.

II

Endringene under I trer i kraft fra 1. januar 2017.