Historisk arkiv

Flere tollovertredelser skal avgjøres raskere og mer effektivt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har vedtatt å utvide Tolletatens adgang til å ilegge forenklet forelegg ved mindre tollovertredelser.

Endringen fører til at flere mindre tollovertredelser kan avgjøres raskere og mer effektivt ved at Tolletaten kan ilegge forenklet forelegg. Det vil bli færre saker som må anmeldes til og behandles av politiet. Overtredelsene det er tale om er saker der overtrederen tas på «fersk gjerning» av tollerne i grensekontrollen.

– Både Tolletatens, politiets og påtalemyndighetens arbeid med de mindre alvorlige sakene vil lettes, samtidig som en umiddelbar følbar reaksjon vil ha en god preventiv effekt på de som smugler, sier finansminister Siv Jensen (Frp). 

Tolletatens myndighet til å ilegge forenklet forelegg er begrenset til ulovlig innførsel av varer innen fastsatte mengde- og verdigrenser. Saker med ulovlig innførsel av varer over disse grensene anmeldes til politiet og behandles som ordinær straffesak. Ved utvidelsen blir mengde- og beløpsgrensene doblet slik at flere saker kan avgjøres av tollmyndighetene på stedet ved forenklet forelegg.

Ved beslag i grensekontrollen av enkelte varetyper som alkoholholdige drikker og tobakk kan Tolletaten inndra varene og ilegge forenklet forelegg. Det samme gjelder når andre varer over beløpsgrensen for reisegods innføres ulovlig.

Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor følgende mengder eller verdier:

  • Alkohol med alkoholinnhold 22 - 60 volumprosent - inntil 5 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 7 - 22 volumprosent - inntil 10 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 2,5 - 7 volumprosent - inntil 50 liter
  • Sigaretter, sigarer, sigarillos mv. - intil 1 000 stk.
  • Snus, skråtobakk og røyketobakk - inntil 1 000 gram
  • Kjøttvarer - inntil 40 kg
  • Andre varer - verdi inntil 10 000 kroner

Disse mengde- og verdigrensene er nå ved endringer i tollovforskriften doblet. Beløpsgrensen for «andre varer» økes for eksempel fra verdi inntil 10 000 kroner til verdi inntil 20 000 kroner.

Endringen trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for varer som innføres etter dette tidspunktet.

Les mer i forskriften