Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 27. august 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 (tolloven) § 16-9.

                                                          I
I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 16-9-2 første ledd skal lyde:

(1) Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved innførsel av følgende varer, og med følgende beløp:

 

a)

inntil 5 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent:

 
  Antall liter Beløp
  til og med 1 400 kr
  derover til og med 2 800 kr
  derover til og med 3 1 600 kr
  derover til og med 4 2 500 kr
  derover til og med 5  3 400 kr
     

 b)

inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 7,0 til og med 22 volumprosent:

 
  Antall liter  Beløp
  til og med 2  400 kr
  derover til og med 4  800 kr
  derover til og med 6  1 600 kr
  derover til og med 8 2 500 kr 
  derover til og med 10 3 400 kr 
     
c) inntil 50 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent:   
  Antall liter Beløp 
  til og med 10 400 kr 
  derover til og med 20 800 kr 
  derover til og med 30 1 600 kr 
  derover til og med 40  2 500 kr 
  derover til og med 50 3 400 kr 
     
d) inntil 1 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:  
  Antall Beløp 
  til og med 400  400 kr 
  derover til og med 600 800 kr 
  derover til og med 800 1 600 kr 
  derover til og med 1 000 2 500 kr 
     
e) inntil 1 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:  
  Antall gram  Beløp 
  til og med 500 400 kr 
  derover til og med 750 800 kr 
  derover til og med 1 000 1 600 kr 
     
f) inntil 40 kg kjøttvarer:  
  Antall kg Beløp 
  til og med 10 400 kr 
  derover til og med 20 800 kr 
  derover til og med 30  1 600 kr 
  derover til og med 40 2 500 kr 
     
g) drivstoff:  
  Antall liter Beløp 
  til og med 100 400 kr 
  derover til og med 200 800 kr 
  derover til og med 400 1 600 kr 
  derover til og med 500  2 500 kr 
  derover til og med 600 3 400 kr 
     
h) andre varer til en verdi av inntil 10 000 kr:  
  Verdi i norske kr  Beløp 
  til og med 2 800 400 kr 
  derover til og med 5 000 800 kr 
  derover til og med 7 500 1 600 kr
  derover til og med 10 000  2 500 kr

 

§ 16-9-2 tredje ledd skal lyde:

(3)         Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper som nevnt i første ledd, legges bøtebeløpene sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger 8 000 kr.

§ 16-9-4 skal lyde:

Forelegget skal omfatte subsidiær fengselsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen fastsettes på følgende måte:

a)           ved bot til og med 400 kr: 1 dags fengsel

b)          ved bot til og med 1 500 kr: 2 dager fengsel

c)           ved bot til og med 3 000 kr: 3 dager fengsel

d)          ved bot til og med 8 000 kr: 4 dager fengsel

 

                                                          II

Endringene under I trer i kraft 1. oktober 2013.

Tilhørende lov