Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. desember 2020 med hjemmel i lov om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 2. desember 2016 nr. 1426.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov