Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 17. desember 1998 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 6 og kgl. res. av 30. juni 1995 nr. 600. Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 10-6. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708. Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 3. september 2014 nr. 1144. Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov