Forskrift om endring i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer og forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. oktober 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) §§ 9-2, 9-3 og 9-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

I

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

  1. Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning for å delta på auksjon.
  2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling.
  3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens landbruksforvaltning, jf. § 23.
  4. Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V).
  5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel.
  6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for.
  7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks.

§ 10 skal lyde:

§ 10. Ubenyttet kvoteandel
       Det innvilges ikke kvoteandel innenfor kvoteåret før tidligere tildelt andel av samme kvote er importert.
       Dersom kvoteeier ikke ønsker å benytte tildelt kvoteandel, skal det uten ugrunnet opphold gis skriftlig melding om dette til Statens landbruksforvaltning. Helt eller delvis ubenyttet kvoteandel skal trekkes tilbake.       
Kvoteandel som er trukket tilbake skal legges ut til ny fordeling.
       Ubenyttet kvoteandel kan ikke overføres fra et kvoteår til et annet.

§ 13 sjette ledd skal lyde:

§ 13. Tidspunkt for auksjoner
      Kvotene for oljefrø merket « A5 » fordeles to ganger per år, august og november. Kvotene for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr fordeles i august, november og mai. I august fordeles 25-55 prosent av det prognostiserte importbehovet. I november fordeles 25-55 prosent av importbehovet, justert i forhold til nye prognoser og tildelt kvote i august. Fordelingen i august og november kan ikke til sammen overstige 80 prosent av prognostisert importbehov i november. Ekstra kvoter kan fordeles utenom de ordinære tildelingstidspunkter.
      

§ 14 skal lyde:

§ 14. Minimums- og maksimumsandel
       Statens landbruksforvaltning kan fastsette en minimums- og maksimumsandel av tollkvoten som én budgiver kan legge inn bud på i en auksjon.

§ 15 skal lyde:

§ 15. Krav til auksjonsdeltaker

For å delta på auksjon, må virksomheten registrere seg innen kunngjort frist og vurderes kredittverdig av Statens landbruksforvaltning. I vurderingen skal det legges vekt på virksomhetens betalingsevne og -vilje. Statens landbruksforvaltning kan videre vektlegge sin generelle tillit til virksomheten. Dersom virksomheten ikke vurderes å være kredittverdig, skal den stille bankgaranti for det beløp som ønskes disponert i auksjonen.

Budgiver innenfor kvotene for svingelfrø, engrappfrø og raigrasfrø må i tillegg være registrert som såvareforretning.

§ 16 oppheves.

§ 21 skal lyde:

§ 21. Oppgjør av auksjonsbeløp m.v.

Auksjonsbeløpet forfaller til betaling etter de frister som fastsettes av Statens landbruksforvaltning. Etter innfrielse av auksjonsbeløpet utsteder Statens landbruksforvaltning innførselstillatelse innenfor tildelt kvoteandel.

Krav på auksjonsbeløp kan motregnes i budgivers krav på tilskudd fra tilskuddsordninger forvaltet av Statens landbruksforvaltning.

Dersom auksjonsbeløpet ikke er oppgjort innen fastsatt forfallsdato, kan Statens landbruksforvaltning i særlige tilfeller oppheve kvotetildelingen og legge kvoteandelen ut til ny auksjon. Statens landbruksforvaltning kan i slike tilfeller kreve erstatning for det tap staten lider som følger av budgivers mislighold av auksjonsbeløpet.

§ 23 skal lyde:

§ 23. Omsetning av kvoteandel
      
Ubenyttet kvoteandel tildelt etter bestemmelsene i dette kapitlet kan omsettes etter at auksjonsbeløpet er innbetalt.
Kjøper må oppfylle vilkårene i § 4. jf. § 15 annet ledd. Selger skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel.

§ 30 skal lyde:

§ 30. Ubenyttet kvoteandel

       Dersom kvoteeier ikke ønsker å importere hele den tildelte kvoteandelen innenfor kvoteåret, skal det uten ugrunnet opphold gis skriftlig melding om dette til Statens landbruksforvaltning. Statens landbruksforvaltning skal trekke tilbake helt eller delvis ubenyttet kvoteandel.

       Kvoteandel som er trukket tilbake, eller som på annet grunnlag ikke blir tildelt den opprinnelige søker eller eier, skal legges ut til ny fordeling til andre kvoteeiere.

       Ubenyttet kvoteandel kan ikke overføres mellom to kvoteår.

§ 34 oppheves.

§ 37 skal lyde:

§ 37. Fri kvote
      
730 tonn av kvoten fordeles etter § 8, § 9 og etter paragrafen her. Statens landbruksforvaltning kan fastsette en minimums- og maksimumsandel det kan søkes om.

       Andel av frikvoten kan ikke tildeles

1. virksomhet som oppfyller vilkårene i § 35 første ledd, 
2. selskap som inngår i samme konsern som virksomhet nevnt i nr. 1, 
3. virksomhet som er tilknyttet virksomhet nevnt i nr. 1 gjennom avtale eller eierforhold der forholdet medfører at en av virksomhetene har betydelig innflytelse over den andre, eller 
4. virksomhet som eies av tredjeperson som også eier virksomhet nevnt i nr. 1, og tredjepersonens eierandel i hver av virksomhetene innebærer betydelig innflytelse. 

       Betydelig innflytelse etter tredje ledd skal normalt anses å foreligge når noen eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i en virksomhet.

       Kvotesøker som nevnt i § 35 første ledd kan likevel søke om å bli tildelt andel i frikvoten dersom

1. det dokumenteres at den totale kvoteandel gitt i henhold til § 35 er benyttet fullt ut og det er frikvote igjen til fordeling, eller
2. søker har fått tildelt en kvoteandel på mindre enn 50 tonn. Kvotesøker kan da søke om å få tildelt andel av frikvoten slik at samlet kvoteandel utgjør 50 tonn. 

§ 39 oppheves.

II

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 22 annet ledd skal lyde:

       For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr som nevnt i vedlegg 7 fastsetter Statens landbruksforvaltning importkvoter med nedsatt tollsats. Kvotene gjelder også forbruk av innenlandsk foredlede karbohydratråvarer produsert på basis av tollfritt importerte råvarer. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import fra land omfattet av nulltollordningen, jf. gjeldende forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP). Fordeling av kvotene skjer ved auksjon. De ordinære tildelingstidspunktene er august, november og mai. Kvoten for oljefrø tildeles to ganger pr. år, august og november.

III


Endringene trer i kraft straks, med unntak av § 39 under del I som oppheves med virkning fra 1. januar 2011.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov