Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2009

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i Forskrift om administrative tollnedsettelser § 15 nr. 2 om mineral- og vitamintilskuddsandelen i dyrefôr, en ny bestemmelse om poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse samt endringer i vedleggene til forskriften.

Vår ref.: 200801833-/NMO

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut på høring forslag om endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Forslaget sendes med dette på høring med frist for merknader innen 10. mars 2009.

Nedenfor følger en kort redegjørelse for forslagene.

Til forslag om ny § 18 a) Poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse:
Departementet legger til grunn at norsk produksjon av poteter skal dekke forbruket både til konsum og til industriell bearbeiding. Dette har vært og vil fortsatt være førende for forvaltningen av tollvernet på poteter.   

Departementet foreslår i ny § 18 a at det etter søknad kan gis individuell tollnedsettelse for poteter til industriell produksjon av potetstivelse.

Bakgrunnen for departementets forslag er at det i enkelte år er manglende leveranser av norske poteter, i hovedsak avrenspoteter, som industrielt videreforedles til sprit, potetstivelse og glukose. Årsaken til manglende leveranser har blant annet vært variasjon i avlinger og alternativ anvendelse for avrenspotetene, som har medført at industrien har måttet dekke deler av sitt råvarebehov gjennom import.

Forslaget vil bidra til en sikrere råvaretilgang til den delen av potetindustrien der avrenspoteter er basisen for produksjonen. Departementet mener at det er viktig for norsk potetproduksjon at det er en industri som kan ta i mot og bearbeide avrenspoteter til næringsmidler. Alternativet ville vært å behandle avrenspotetene som et avfallsprodukt, med tilhørende utfordringer knyttet til håndteringen av slikt avfall.

For å sikre større forutsigbarhet i tilgangen på avrenspoteter, har departementet lagt fram forslag om en ny avrensordning, jfr. forslag til ny forskrift for prisnedskrivningstilskudd for potetsprit som ble sendt på høring 23. oktober 2008 og som etter planen skal iverksettes 1. juli 2009. Den nye ordningen er basert på at potetindustrien og øvrige omsetningsledd for tre år av gangen skal avtale et kvantum avrenspotet som gir rett til fastsatt pris ved levering til industriell produksjon av sprit, potetstivelse og glukose. Denne industriens råvarebehov utover det avtalte kvantum, forutsettes kontrahert med norske potetprodusenter gjennom såkalte C-kontrakter. Departementet forutsetter at industrien gjennom faste avtaler om leveranser av avrens fra godkjente omsetningsledd, egne leveranser av avrens, supplert med C- kontrakter med produsenter, kontraherer sitt årlige råvarebehov for produksjon av både sprit, potetstivelse og glukose.

Samtidig ser departementet at det i år hvor det oppstår ekstraordinære situasjoner, for eksempel avlingssvikt, også framover vil kunne være behov for supplerende import.  Slik import vil i praksis være begrenset til råvarer for produksjon av potetstivelse, ettersom det både for sprit og glukose kreves at produksjonen utelukkende skal være produsert på norske råvarer for at det skal kunne gis prisnedskrivingstilskudd, eventuelt eksportrestitusjon. Det er således kun i produksjonen av potetstivelse der det ikke kan gis prisnedskrivningstilskudd/eksportrestitusjon, at import vil kunne være et supplement som råvarekilde i enkelte år.

På denne bakgrunn er forslaget om å åpne for individuelle tollnedsettelser avgrenset til poteter for produksjon av potetstivelse. Dette vil kun gjelde i perioden fra 1. januar til 15. mai og kun for varenummer 07 01 9028 i tolltariffen. Tollsatsen skal settes til 0,04 kr/kg, som er minste tillatte tollsats for poteter under varenummer 07.01.9028. SLF vil kreve anvendelseserklæring fra importøren som dokumentasjon for at importvaren kun benyttes til produksjon av potetstivelse.

Forslaget medfører at eventuelt importkvantum til redusert tollsats kun skal dekke opp for mangelfull leveranse for årsproduksjon til potetstivelse stipulert ut fra gjeldende kontrakter med de godkjente omsetningsleddene tillagt kontrahert kvantum fra norske potetprodusenter.  Avvikende kvantum i forhold til denne mengden kan dekkes gjennom import med individuelle tollnedsettelse. Kvantumet fastsettes av SLF på bakgrunn av industriens avtaler, samt oppgaver gjennom året over leveranser og lagermengder under avrensordningen.
 
Til forslagene til endringer i § 15 b) og forslagene til endringer i vedleggene 1, 3, 6 og 7:
Forslagene til nye varenummer følger for det meste av endringer i varenumrene i tolltariffen. Det legges til grunn at disse ikke vil medføre materielle endringer.


Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft 20. mars 2009.

Det bes etter dette om høringsinstansenes syn på forslaget. Det forutsettes at instansene i nødvendig grad formidler dette videre til enkeltbedrifter. Forslaget er også lagt ut på regjeringen.no. 

 

Med hilsen
Henrik Einevoll (e.f.) 
avdelingsdirektør
                                                                                              Nina Mosseby
                                                                                              rådgiver

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) §§ 9-2 og 9-3.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 15 nr. 2 skal lyde:
2) mineral- og vitamintilskuddsandelen i dyrefôr på varenummer 23.09.9099 i  
     tolltariffen. Det innrømmes kun tollfritak dersom mineral og
     vitamintilskuddsandelen overstiger 10 %.

Ny § 18 a skal lyde:
§ 18 a  Poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse
  Det kan innrømmes individuell tollnedsettelse for poteter som skal anvendes som innsatsvare til produksjon av potetstivelse i perioden fra 1. januar til 15. mai, når behovet for slike poteter ikke kan dekkes gjennom råvarer levert fra godkjente omsetningsledd og norske potetprodusenter.  Tollnedsettelse kan gis for varenummer 07 01 9028 i tolltariffen.

Kvantumet det kan innrømmes tollnedsettelse for det enkelte år er begrenset oppad til avviket mellom kontraherte leveranser av poteter fra godkjente omsetningsledd og norske potetprodusenter og levert kvantum fra de samme leverandører.

Tollsatsen settes til 0,04 kr/kg.
Statens landbruksforvaltning kan kreve at importøren bekrefter at importvaren benyttes til produksjon av potetstivelse (anvendelseserklæring).

II

Endringer i vedleggene
I Vedlegg 1 slettes varenummer 07.01.9029 og erstattes med varenummer 07.01.9028

I Vedlegg 3 slettes varenummer 20.05.9009 og erstattes med varenummer 20.05.9909

I Vedlegg 6 skal varenummer 15.17.9021 føyes til vedlegget.

I Vedlegg 7 skal varenummer 15.20.0010 føyes til vedlegget i kvoten ”Råvarer til kraftfôr” og varenummer 23.08.0000 skal tas ut av samme kvote i dette vedlegget. 

III

Denne forskriften trer i kraft 20. mars 2009.

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og drikke
 • NHO Mat og Bio
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norkorn
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Norske Felleskjøp
 • Unikorn

Til toppen