Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2021 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4 og delegeringsvedtak 2. desember 2016 nr. 1426.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov