Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og delegeringsvedtak 30. juni 1995 nr. 600. Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no