Forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. september 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. september 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2. 

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

Se forskriften på lovdata.no