Forskrift om endring av Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer nr. 1315 av 18. desember 2000

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. juli 2003

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. juli 2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser nr. 2107 av 6. desember 1985 §5 og Kgl. res. nr. 600 av 30. juni 1995.

I

§1 Endring av forskriftens 18a om Tollnedsettelser med kvantumsbegrensninger

Andre ledd skal lyde: ” For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr som nevnt i vedlegg 6 fastsetter Statens landbruksforvaltning importkvoter med nedsatt tollsats. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import fra de minst utviklede land, jf. forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningsordning ved import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) av 27. juni 2002 nr. 826. Fordeling av kvotene skjer ved auksjon. De ordinære tildelingstidspunktene er medio august, ultimo november og primo mai. Kvoten for oljefrø tildeles en gang pr. år, ultimo november.

Fjerde ledd skal lyde: ” Statens landbruksforvaltning fastsetter tollsatsene for importkvotene for 3 måneder av gangen. Tollsatsene kan bare endres med virkning fra 1. september, 1. desember, 1. mars og 1. juni. Tollnivået skal på fastsettelsestidspunktet beregnes med sikte på at prisen inkludert toll på importvaren skal bli opp mot avledet norsk målpris.

II

§2 Ikrafttredelse

Disse endringene trer i kraft 4. juli 2003.

Se forskriften på lovdata.no