Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2.

Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 nov 2006 nr. 1678, 27 aug 2007 nr. 1012, 7 mars 2008 nr. 229, 10 okt 2008 nr. 1132, 30 juni 2009 nr. 953, 25 okt 2010 nr. 1364, 1 juli 2011 nr. 753, 24 okt 2011 nr. 1042, 18 des 2012 nr. 1298, 27 juni 2013 nr. 799, 24 sep 2013 nr. 1126, 12 nov 2013 nr. 1312, 8 juli 2014 nr. 963, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1812, 20 feb 2015 nr. 144, 4 mars 2015 nr. 186, 3 des 2015 nr. 1390, 1 april 2016 nr. 348, 26 april 2016 nr. 430, 22 aug 2016 nr. 986.
Rettelser: 10.01.2006 (vedlegg 6), 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 17.11.2015 (korttittel), 11.01.2016 (§ 22 siste ledd).

Se forskriften på lovdata.no